f

Kerkbijdrage

Kerkbijdrage

De parochie is financieel voor een heel groot deel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerken, het pastoraal centrum en de kerkwijkcentra, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het pastoraat. Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Een vast tarief is er in principe niet. Als stelregel kan 1% van het netto inkomen worden gehanteerd per jaar.

Kortingsregeling bijzondere vieringen beperkt en in afbouw. (ingaande 1-1-2022)

In het verleden, voor de parochiefusie in 2012, gold in een aantal voormalige parochies een zeer diverse kortingsregeling op tarieven voor bijzondere vieringen in de parochiekerken.

Deze regeling wordt afgebouwd en wel als volgt:

  1. Het maximale te verreken bedrag (restitutie) is voor 2022 gesteld op € 135,00.
  2. Het normale tarief van de viering wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever: b.v. bij een uitvaart is dat de uitvaarverzorger.
  3. De contactpersoon van de overleden krijgt, als er recht is op restitutie viering, vanuit onze administratie een schrijven, bij voorkeur via mail, over de uitbetaling van de restitutie. De parochie dient dan wel de beschikking te krijgen over een bankrekeningnummer van de erven/ contactpersoon.
  4. Het restitutie bedrag is maximaal € 135,00 (dit grensbedrag geldt voor 2022) indien aan kerkbijdrage in de laatste drie jaar is bijgedragen. De hoogte komt overeen met het bedrag dat in de laatste twee volle jaren jaar is voldaan ( 2020 en 2021 eventueel aangevuld met al een bedrag voor 2022) met dus die max. van € 135,00. Is het bedrag over de twee laatste jaar lager dan € 135,00 is de restitutie ook lager, is het bedrag hoger dan geldt het maximaal te restitueren bedrag van € 135,00.
  5. Per jaar stelt het bestuur deze regeling naar beneden bij zodat over nu nog één de restitutieregeling beëindigd is in 2023. Kerkbijdrage is immers geen verzekering voor b.v. uw uitvaart maar een algemene bijdrage aan het financieel in stand houden van de gehele parochie St. Joris in al zijn facetten.

 

Machtiging regelen

Het automatisch betalen of via machtiging betalen zijn de makkelijkste manieren van betalen. U vergeet nooit te betalen en u kunt indien u het niet eens bent met de betaling het bedrag (binnen 30 dagen) terug laten boeken. Uiteraard kunt u de machtiging of automatische betaling altijd weer intrekken.

Als u het formulier kerkbijdrage invult, niet vergeten uw handtekening eronder te zetten, het formulier per post of via de mail bezorgt bij het pastoraal centrum Sint Joris, St. Jorislaan 51, 5614 AA te Eindhoven of een van de andere kerkwijkcentra bij u in de buurt, dan zorgen wij dat het geregeld wordt!

Periodieke overschrijving

Natuurlijk kunt u ook uw bank opdracht geven voor een periodieke overschrijving. Voor onze administratie is het overzichtelijk wanneer u uw kerkbijdrage per maand, kwartaal of per jaar overmaakt. 
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL08 INGB 0001 0984 98  t.n.v.
RK Parochie Sint Joris te Eindhoven, voor alle andere betalingen:
NL36 INGB 0001 1284 52 t.n.v. RK Parochie Sint Joris.

Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari vindt de Actie Kerkbalans plaats om de noodzaak van de kerkbijdrage onder de aandacht te brengen.